Wat doen wij?

Vreemdelingen- en asielrecht

Het vreemdelingenrecht kan worden onderverdeeld in regulier vreemdelingenrecht, asielrecht en vreemdelingenbewaring.

Regulier vreemdelingenrecht

Bij reguliere zaken gaat het in de eerste plaats om het verkrijgen van een verblijfsvergunning in Nederland in verband met een (Nederlandse) echtgenoot/ partner of ander familielid, werk/kennismigratie, medische behandeling, studie, au-pair of een ander verblijfsdoel.

Een reguliere procedure begint in veel zaken met het aanvragen van een machtiging tot voorlopig verblijf (MVV). Dit is een visum voor verblijf in Nederland van langer dan drie maanden. Meer informatie hierover kunt u vinden op www.ind.nl . Ook kunt u van deze website aanvraagformulieren downloaden.

Wij geven advies en begeleiden vreemdelingen en/of hun echtgenoten/partners bij de procedure inzake een machtiging tot voorlopig verblijf en een verblijfsvergunning.

Ook behoort tot het regulier vreemdelingenrecht de ongewenstverklaring. Wij komen namens de vreemdeling op tegen de ongewenstverklaring en staan de vreemdeling bij in geval van een strafrechtelijke procedure.

Verder vallen onder het reguliere vreemdelingenrecht procedures om Nederlander te worden en de procedure waarbij de vreemdeling buiten zijn schuld niet uit Nederland kan vertrekken. U kunt ook hiervoor bij ons terecht voor advies en rechtsbijstand.

Asielrecht

Het asielrecht heeft betrekking op vreemdelingen die vanwege problemen in hun land van herkomst bescherming vragen in Nederland op grond van het Vluchtelingenverdrag of het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Wij geven advies en verlenen rechtsbijstand aan asielzoekers op het Aanmeldcentrum (AC) in Ter Apel, aan asielzoekers die de AC-procedure hebben doorlopen en zijn opgenomen in de ‘reguliere' asielprocedure en aan uitgeprocedeerde asielzoekers die al dan niet een herhaalde asielaanvraag willen indienen.

Vreemdelingenbewaring

Een vreemdeling die geen verblijfsvergunning heeft of hier niet mag blijven, kan in bewaring worden gesteld met het doel uit Nederland te worden verwijderd. De rechtmatigheid van deze inbewaringstelling leggen wij ter toetsing voor aan de rechter. Ook wanneer de IND niet voortvarend werkt aan de uitzetting van de vreemdeling, zullen wij de invrijheidstelling van die vreemdeling bij de rechter te bepleiten.

Handige Links

Strafrecht

In het strafrecht staat de verdenking van een strafbaar feit centraal. In het Wetboek van Strafrecht, maar ook in een aantal bijzondere wetten worden bepaalde gedragingen strafbaar gesteld.

Wij staan u onder andere bij:

Naast bijstand aan verdachten, verlenen wij ook juridische bijstand aan slachtoffers van (gewelds)misdrijven.

Personen- en familierecht

Bij personen- en familierecht moet u denken aan (echt)scheiding, omgangsregeling tussen de niet-verzorgende ouder en het kind, partner- en kinderalimentatie, alimentatie voor jong-meerderjarigen, boedelscheiding, gezag en voogdij over minderjarige kinderen, adoptie, kinderbeschermingsmaatregelen zoals ondertoezichtstelling (OTS) en uithuisplaatsing (UHP), erkenning/ontkenning vaderschap, ondercuratelestelling, onderbewindstelling en mentorschap.

Wij dragen zorg voor de contacten met de wederpartij en staan u bij ingeval het tot een procedure bij de rechtbank mocht komen.

In voorkomende gevallen is het mogelijk dat onderling gemaakte afspraken worden vastgelegd in een door ons op te stellen convenant (overeenkomst).

Ook voor echtscheidingen op gemeenschappelijk verzoek kunt u zich tot ons wenden.